จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพะเยา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ บ้านเจน หมู่ที่ 16 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
เหตุผลการยกเลิก :
แบบแปลนในการก่อสร้างการบอกขนาดไม่ตรงตามประมาณราคาในการก่อสร้าง
ผู้บันทึก :
หนึ่งฤทัย ใจยา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-27 10:06:25