จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาโครงการเชื่อมโยงข้อมูล DMA เพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสียแบบรวมศูนย์
เหตุผลการยกเลิก :
ไม่มีหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน ตามประกาศฯ ข้อ 3.2 (1)
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-01-25 14:20:54