จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อปูนขาว จำนวน 196 เมตริกตัน ปีงบประมาณ 2562
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-08 18:50:17