จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานซื้อน้ำประปาลงถังน้ำใสของสถานีเพิ่มแรงดันป่าตอง เพื่อรองรับการให้บริการ ต.ป่าตอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
เหตุผลการยกเลิก :
ตามที่การประปาส่วนภูมิภาค ได้นำร่างขอบเขตของงานพร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื้องานซื้อน้ำประปาลงถังน้ำใสของสถานีเพิ่มแรงดันป่าตอง เพื่อรองรับการให้บริการ ต.ป่าตอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ วันที่ 18 มีนาคม 2562 – วันที่ 21 มีนาคม 2562 นั้น
เนื่องจากงานดังกล่าวอยู่ระหว่างตีความด้านระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค จึงยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ครั้งนี้ไปก่อน
ผู้บันทึก :
นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-05-22 12:00:19