จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
โครงการปรับปรุงสถาปัตยกรรม/เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.
เหตุผลการยกเลิก :
ปรับปรุงเอกสาร
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-13 10:42:42