จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทลุง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านนอกทุ่ง ซอย 5 และหมู่ 7, 8 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากแนบเอกสาร BOQ (ปร.4) ที่เผยแพร่ราคากลางไม่ครบถ้วน เอกสารขาดไป 1 หน้า ในส่วนของหน้า 1
ผู้บันทึก :
เมธินี ชูพุทธ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-05 15:38:32