จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา ข้อ 15 ที่กำหนดว่าเป็นผู้รับจ้างที่ กปภ.ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติชั้นที่ 1 - 5 มีความคลาดเคลื่อน
ผู้บันทึก :
น.ส.ปวีณา พวงทิพย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-15 11:19:35