จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริหารหน้าห้องผู้ว่าการ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา จึงยกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-06 09:26:42