จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานบริหารหน้าห้องผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เหตุผลการยกเลิก :
มีพนักงานเพียงพอที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-01-22 16:11:08