จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางสะพาน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตประปาบริเวณถนนสวนขนุน-มะเดื่อทอง ม.10 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
เหตุผลการยกเลิก :
คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง
ผู้บันทึก :
นางนวพรรษ ครามทอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-25 10:55:16