จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างรั้วให้สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์มหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
เหตุผลการยกเลิก :
ไม่มีผู้ผ่านการยื่นเอกสารเสนอราคา
ผู้บันทึก :
นางดวงพร วายุแสง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-12 16:17:50