จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
เหตุผลการยกเลิก :
ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-09-20 10:03:19