จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อสะพานติดปั๊มเอสโซ่คำปิง 2 ฝั่ง (สะพานข้ามคลอง) คลองบ้านกุดแคน และซอยสาธารณสุขบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จฯ จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก ครบกำหนดระยะเวลาการยืนราคา วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๑๕๖๒ และทางห้างหุ้นส่วนจำกัดปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ไม่ขอยืนราคาโครงการดังกล่าวอีก
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-31 13:42:15