จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานซื้อน้ำประปา เพื่อรองรับการให้บริการ ต.เชิงทะเล และ ต.กมลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
เหตุผลการยกเลิก :
ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กปภ.ข.4-27/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อ งานซื้อน้ำประปา เพื่อรองรับการให้บริการ ต.เชิงทะเล และ ต.กมลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดจำหน่ายเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ 26ธันวาคม2561 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น

เนื่องจาก มีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาฯ จำนวน 2 ราย แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาตามวันและเวลาดังกล่าว การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จึงยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
ผู้บันทึก :
นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-01-31 16:44:00