จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาปรับปรุงห้องกองสื่อสารองค์กร อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก จึงยกเลิกการจัดจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องกองสื่อสารองค์กร อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-09-14 16:31:08