จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับนายอานนท์ ช่วยพิทักษ์ ม.4 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย
เหตุผลการยกเลิก :
มีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาแต่ไม่มีผู้สนใจยื่นเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-18 07:46:03