จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างที่ปรึกษาทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ กปภ. ปีงบประมาณ 2562
เหตุผลการยกเลิก :
ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา กปภ.
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-14 11:52:14