จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
โครงการปรับปรุงสำนักงานเก่า
เหตุผลการยกเลิก :
รายละเอียดของราคากลางในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
ผู้บันทึก :
น.ส.สุกัลยา เกิดทอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-08-24 09:36:01