จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงบ้านพักอาคารชั้นเดียว อาคารไม้ 2 ครอบครัว
เหตุผลการยกเลิก :
ระบุวงเงินราคากลางไม่ถูกต้อง เนื่องจากระบุวงเงินราคากลางไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้บันทึก :
น.ส.สุกัลยา เกิดทอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-08-20 22:25:03