จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาเปลี่ยนกรวดทรายกรอง จำนวน 10 บ่อ โรงกรองน้ำขนาด 700 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
เหตุผลการยกเลิก :
มีผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย และผู้ยื่นเสนอราคาไม่ผ่าคุณสมบัติด้ารเทคนิคเนื่องจากไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการปริมาณงานที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ข้อ 3.2(2)
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-08-10 10:54:21