จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม จำนวน 2,650 ท่อ ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2566
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก ไม่มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-02 16:24:47