จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
ซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำ จำนวน 7 รายการ กปภ.สาขาร้อยเอ็ด
เหตุผลการยกเลิก :
โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณทำการปี 2561 ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งงานเทคโนโลยีควบคุมผลิตได้ตรวจสอบระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้ว ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาดังกล่าวได้
ผู้บันทึก :
นางดวงพร วายุแสง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-08-15 16:16:09