จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพาน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
โครงการติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ ขนาด 400 มม. พร้อมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน (แม่ข่าย)
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565
ผู้บันทึก :
กนกวรรณ เจริญชนะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-06-14 11:11:05