จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.4
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก งานโครงการดังกล่าว ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติฯ จึงยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-06-23 15:48:30