จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง จำนวน 10 เครื่อง (งคน.2)
เหตุผลการยกเลิก :
ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาภายในวันและเวลาตามที่กำหนด
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-06-27 13:27:00