จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (ปูนคลอรีน ชนิด ๖๕%) จำนวน ๙๘ ถัง (๕๐ กิโลกรัม/ถัง)
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก บริษัท เคมีเอเชีย จำกัด ไม่มายื่นข้อเสนองานจัดซื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (ปูนคลอรีน ชนิด 65%) ตามวัน เวลา ที่กำหนด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จึงยกเลิกการจัดซื้อฯ ครั้งนี้
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-05-18 15:51:26