จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานซ่อมแซมฝาถังน้ำใส สถานีผลิตน้ำ Mobile Plant การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
เหตุผลการยกเลิก :
ผู้เสนอราคายื่นเอกสารไม่ถูกต้องตามประกาศประกวดราคา
ผู้บันทึก :
นายเสริมยศ นภสินธุวงศฺ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-05-05 14:45:33