จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (รองรับ GECC)
เหตุผลการยกเลิก :
มีผู้ยื่นเสนอราคารายเดียว แต่ไม่ผ่านการพิจาณาเบื้องต้นเกี่ยวกับมูลค่าผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศประกวดราคาครั้งนี้น้อยกว่าที่ประกาศ ข้อ 2.10 กำหนดไว้
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-04-21 17:22:44