จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานจัดทำกล่องใส่ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๒
เหตุผลการยกเลิก :
ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่ขอ
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-04-05 11:49:38