จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
งานเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 165 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี
เหตุผลการยกเลิก :
ข้อกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของร่างขอบเขตของงานไม่ชัดเจน
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-08-31 12:59:56