จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานเสริมแรงดันน้ำทางหลวงหมายเลข 2291 (บริเวณหอถลา) ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์
เหตุผลการยกเลิก :
ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-03-30 14:03:01