จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan กปภ.สาขาชัยภูมิ สถานีผลิตน้ำหนองสังข์ - นิเวศรัตน์ และหน่วยบริการบ้านค่าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ (แม่ข่าย,น.บ้านค่าย)
เหตุผลการยกเลิก :
ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-03-17 10:37:35