จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อผงปูนคลอรีนชนิด 65 % ให้กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.6 ใช้ในเดือน เม.ย.-ก.ย.2561 บรรจุในถังโลหะหรือถังพลาสติกถังละ 50 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง จำนวน 432 ถัง
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้เสนอราคาทั้ง3ราย เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนเนื่องจากตัวอย่างผงปูนคลอรีนมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่เป็นตามกำหนดไว้
ผู้บันทึก :
นางดวงพร วายุแสง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-07-11 17:00:13