จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ จำนวน 1,125,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2565
เหตุผลการยกเลิก :
ผู้ค้าเสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณ และการต่อรองราคาไม่เป็นผล จึงไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-05-20 09:24:42