จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 2 รายการ
เหตุผลการยกเลิก :
ยกเลิกเพื่อปรับเปลี่ยนปริมาณการจัดซื้อ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-07-20 19:08:48