จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างงานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาขนาด 100 ลบ./ซม. เป็น 150 ลบ./ซม. สถานีผลิตน้ำดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากเอกสารการประกวดราคาไม่ครบถ้วน
ผู้บันทึก :
นายวิชญ์วิสิฐฐากฤษฏ์ การบุรุษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-26 15:01:11