จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 7 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี
เหตุผลการยกเลิก :
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-06-20 13:47:15