จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
โครงการจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร และพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๖ จำนวน 22 สาขา (จัดกลุ่มเป็น 2 พื้นที่)
เหตุผลการยกเลิก :
กำหนดคุณสมบัติขอผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าไม่ครบถ้วน ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 581
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-31 16:10:21