จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
โครงการก่อสร้างถังสำรองน้ำ เพื่อรองรับ การขยายตัวของชุมชน หมู่ที่ 5 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จังหวัดระนอง
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก มีผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 23ราย แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาตามวันและเวลาดังกล่าว การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จึงยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-24 13:49:13