จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านสิวารัตน์ 3 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก คณะกรรมการกำหนดราคากลางขออนุมัติยกเลิกโครงการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามบันทึกที่ มท 55420-3/310 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยใช้เงื่อนไข Factor F ในการคำนวณราคากลางไม่ถูกต้อง
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-19 10:05:36