จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านเบญจทรัพย์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก คณะกรรมการกำหนดราคากลางขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามบันทึกที่ มท 55420-3/307 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยใช้เงื่อนไข Factor F ในการคำนวณราคากลางไม่ถูกต้อง
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-10 11:15:30