จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กรของ การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากมีผู้สนใจยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-04-02 09:26:44