จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ (ใหม่) สระเก็บน้ำดิบห้วยกร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก ไม่มีผู้ซื้อและยื่นข้อเสนองานประกวดราคาฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จึงยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-22 10:20:25