จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปี 2561
เหตุผลการยกเลิก :
การประปาส่วนภูมิภาคมีความจำเป็นต้องทบทวนรายละเอียดขอบเขตของงานใหม่
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-06-06 16:54:00