จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติมและทดแทน) ปี 2561
เหตุผลการยกเลิก :
ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-08-08 16:46:54