จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
โครงการ งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจาก เจ้าของโครงการ กรจ. ได้ยืนยันที่จะยกเลิกประกาศ และยกเลิกโครงการดังกล่าว ด้วยเหตุผล ไม่สามารถลงนามผูกพันในสัญญาได้ทันตามขอบเขตของงาน
ผู้บันทึก :
นางดวงพร วายุแสง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-08-02 16:14:26