จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
ซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาบ้านฉาง
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-03-04 09:33:26