จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เหตุผลการยกเลิก :
ผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 2 ราย เสนอเอกสารหลักฐานทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตรงตามประกาศฯ และขอบเขตของงาน ข้อ 4
ผู้บันทึก :
นางดวงพร วายุแสง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-06-29 15:25:57