จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ อบต.บางขันแตก
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากรายละเอียดขนาดท่อในBOQไม่ตรงกับแบบรูปรายการ
ผู้บันทึก :
นายจุมพล สระทองอ่อน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-11 13:20:17