จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ.)
เหตุผลการยกเลิก :
เนื่องจากการดำเนินการจัดจ้างข้างต้น ไม่สามารถดำเนินการจ้างได้ทันตามขอบเขตของงานและเงื่อนไขการจ้าง ซึ่งกำหนดระยะเวลา 5 เดือน เริ่ม วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561 ข้อ 67 (1)
ผู้บันทึก :
นางดวงพร วายุแสง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-21 14:58:56